Hjem
Dating for aktive mennesker over 50
Hjem Succes historier Hvordan fungerer det?

GENERELLE BETINGELSER

version 2.0.1
50plusmatch.dk
Dorsvloerweg 393
2661 MN Bergschenhoek
The Netherlands

ARTIKEL 1: DEFINITIONER

I disse generelle betingelser har de i denne artikel nævnte begreber følgende betydning:

1.

Serviceydelse: 50plusmatch's serviceydelse som beskrevet i artikel 2 stk.1 og artikel 4 i de generelle betingelser

2.

Medlem : en fysisk person, modparten og/eller 50plusmatch's kunde, der gør brug af service via hjemmesiden.

3.

Medlemskab: overenskomsten mellem 50plusmatch og medlemmet på basis af hvilken medlemmet kan gøre brug af servicen.

4.

50plusmatch: MatchMedia B.V. med hjemsted i Rotterdam, The Netherlands.

5.

Skriftligt : under skriftligt skal i disse generelle betingelser ligeledes forstås: pr. e-mail, pr. fax eller en hvilken som helst anden form for kommunikation, der med henblik på teknik og på samfundsmæssig gældende forståelse kan sidestilles hermed. Dette er gældende med mindre der i disse betingelser udtrykkeligt foreskrives en bestemt form for kommunikation.

6.

Hjemmeside: www.50plusmatch.dk eller en af websiderne som 50plusmatch benytter til at foretage tjenesteydelsen.

ARTIKEL 2: ALMENT, ANVENDELSE

1.

50plusmatch er et servicefirma, der via hjemmesider tilbyder medlemmerne mulighed for at komme i kontakt med hinanden.

2.

Disse generelle betingelser finder anvendelse for 50plusmatch's service og er en fast del af medlemskabet.

3.

Andre betingelser, tillæg eller ændringer i de generelle betingelser udgør kun del af forholdet mellem parterne, hvis og for så vidt som begge parter skriftligt har indgået aftale herom.

4.

Det faktum at en bestemmelse (eller en del deraf) i disse generelle betingelser ikke finder anvendelse, forhindrer ikke anvendeligheden af de øvrige bestemmelser.

ARTIKEL 3: TILMELDELSE, MEDLEMSKAB

1.

Tilmeldelse af et medlem sker ved at sætte vedkommendes profil på hjemmesiden.

2.

Et medlem kan ikke lade sig registrere dobbelt (heller ikke under et andet navn). 50plusmatch har udtrykkeligt ret til at fjerne dobbelte registreringer eller, såfremt 50plusmacth har en begrundet mistanke om, at der er tale om dobbelt registrering, at blokere denne.

3.

50plusmatch vil bekræfte tilmeldelse med en e-mail til medlemmet. Medlemskab oprettes i det øjeblik medlemmet klikker ind på det i ovennævnte mailbekræftelse anviste link til bekræftelse af medlemskabet.

4.

Medlemmet har valget mellem et gratis eller et fuldstændigt medlemskab. Det fuldstændige medlemskab byder medlemmet på flere muligheder end et gratis medlemskab. De forskellige valgmuligheder samt prisen på et fuldstændigt medlemskab står på hjemmesiden.

5.

Medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til tredje person. I tilfælde af at 50plusmatch konstaterer, at tredje person anvender medlemskabet eller i tilfælde af, at der opstår stærk formodning herom, har 50plusmatch ret til øjeblikkeligt at afslutte medlemskabet. 50plusmatch vil skriftligt informere medlemmet om afslutningen.

6.

Tillæg eller ændringer af medlemskabet gøres først bindende efter skriftlig bekræftelse fra 50plusmatch.

ARTIKEL 4: SERVICEYDELSE

1.

Et medlem kan på hjemmesiden møde og kontakte andre medlemmer, hvorved der kan opstå venskaber. 50plusmatch bringer kun medlemmer i kontakt med hinanden, opfylder heri kun rollen som intermedier og kan derfor ikke stilles til ansvar for et medlems/medlemmers opførsel eller for om der opstår venskaber.

2.

50plusmatch har oprettet hjemmesiden med den største omhu. Al information på hjemmesiden vedrørende medlemmets profil eller de meddelelser, der er skrevet, stammer fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at profilen/meddelelsen er korrekt.

3.

Med hensyn til serviceydelse kan 50plusmatch ikke garantere at:

A.

oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, fuldstændige, egnede, aktuelle og ikke retsstridige;

B.

at hjemmesiden fungerer uafbrudt og/eller virker fri for virus, trojanske heste og andre fejl/eller mangler og at disse fejl kan rettes (i tide);

C.

at 50plusmatch systemet ikke kan (vil) blive brugt uretmæssigt af tredje person;

4.

50plusmatch har ret til at lukke hjemmesiden (midlertidigt) eller begrænse brugen af hjemmesiden, hvis det fx - men ikke udelukkende - er nødvendigt til vedligeholdelse eller tilpasning af hjemmesiden, uden at et medlem får nogen som helst ret til skadegodtgørelse fra 50plusmatch. Så vidt muligt vil 50plusmatch meddele den midlertidige lukning eller begrænsning på hjemmesiden inden den foretages.

5.

50plusmatch forbeholder sig ret til at forkorte og/eller ændre en profiltekst og en meddelelse sat på hjemmesiden. 50plusmatch forbeholder sig desuden ret til at afvise eller fjerne en profil og/eller en meddelelse fra hjemmesiden uden at det udløser ret til skadegodtgørelse til medlemmet. 50plusmatch er ligeledes berettiget til afvise, fjerne eller tilpasse et billede, som medlemmet har sat på, uden at det udløser medlemmets ret til skadegodtgørelse.

6.

Fjernelse af en profil og/eller meddelelse vil bl.a. kunne finde sted i følgende tilfælde:

A.

profilen og/eller meddelelsen er forkert eller ufuldstændig;

B.

profilen og/eller meddelelsen krænker tredje mands rettigheder;

C.

profilen og/eller meddelelsen er i strid med de generelle betingelser;

D.

profilen og/eller meddelelsen er i strid med moralen eller med en i Nederland gældende lov eller forordning.

ARTIKEL 5: MEDLEMMETS FORPLIGTELSER

1.

Medlemmet garanterer, at alle oplysninger givet ved tilmeldelsen eller på anden vis til brug for serviceydelsen er fuldstændige, korrekte og aktuelle og ikke krænker tredje mands rettigheder.

2.

Medlemmet garanterer at kun han selv vil gøre brug af service eller medlemskabet.

3.

Medlemmet garanterer, at han er myndig og lovmæssigt beføjet til på hvilken som helst måde at gøre brug af service.

4.

Medlemmet garanterer at han/hun er single.

5.

Medlemmet garanterer, at han er ubundet.

6.

Medlemmet skal drage omsorg for af indholdet af den af ham udfyldte profil og/eller den indsatte meddelelse stemmer overens med virkeligheden og derfor er korrekt, fuldstændig og i overensstemmelse med 50plusmatch gældende krav hertil.

7.

Medlemmet må ikke indsætte kontaktinformationer i sin profil som fx telefonnumre, hjemmesider og mailadresser. I profilen må medlemmet ikke angive hvilken slags medlemskab han har. Med udfyldelse af profilen giver medlemmet 50plusmatch tilladelse til at indsætte de i profilen givne oplysninger på hjemmesiden.

8.

Medlemmet er altid selv ansvarlig for indholdet af den information, der er sat på hjemmesiden.

A.

de indrykkede oplysningers indhold ikke er i strid med gældende lov og forordninger i Nederland og at det ikke er retsstridigt;

B.

at han med sine oplysninger ikke krænker et andet medlem, fx - dog ikke kun - ved at indrykke diskriminerende eller krænkende tekster og/eller tekster af erotisk og seksuel karakter og/eller indsætte nøgenfotos eller så vidt 50plusmatch kan bedømme, på anden måde generer et andet medlem.

C.

at han ikke - på nogen som helst måde - ikke vil krænke 50plusmatch's gode navn og interesser.

9.

50plusmatch har ret til at læse meddelelser til og fra medlemmer såfremt 50plusmatch har begrundet mistanke om, at indholdet af en meddelelse ikke er i overensstemmelse med de i stk. 7 anførte forpligtelser.

10.

Medlemmet beskytter 50plusmatch mod de følger, der måtte opstå af ikke eller ikke helt at opfylde de i denne artikel anførte forpligtelser.

ARTIKEL 6: VARIGHED OG OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB, UDELUKKELSE OG OPLØSNING

1.

Medlemskab kan tegnes for 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 1 år eller fortløbende. 50plusmatch starter udførelsen med straks efter medlemskabets indgåelse.

2.

Inden for de første 14 dage kan medlemmet opsige medlemskab uden omkostninger på betingelse af at medlemmet i denne periode ikke har gjort brug af vores service. Betaling modtaget eller inkasseret af 50plusmatch vil blive restitueret helt til medlemmet. Medlemmet skal sige op via hjemmesiden eller pr. e-mail og kontakte Redaktionen for evt. refundering.

3.

Efter udløbet af den i denne artikels stk. 2 nævnte frist kan medlemmet til hver en tid opsige sit medlemskab uden at der skal overholdes en opsigelsesfrist. I sådanne tilfælde er 50plusmatch dog ikke forpligtet til at restituere allerede betalte eller inkasserede beløb for den aftalte periode. I tilfælde af at der endnu ikke har fundet betaling sted eller ved automatisk inkasso har medlemmet stadig en betalingsforpligtelse. Valg af evt. forlængelse sker ved første betaling. Ved automatisk forlængelse kan den automatiske forlængelse af medlemskabet opsiges senest 48 timer før den nye periode træder i kraft.

4.

I det tilfælde at en af parterne går fallit (anmoder om foreløbig) betalingshenstand, eller ophæver firmaet, har den anden part ret til at ophæve medlemskabet uden iagttagelse af opsigelsesfrist, alt under forbehold af rettigheder.

5.

50plusmatch forbeholder sig retten til at udelukke et medlem fra al videre brug af hjemmesiden eller service ved bl.a. at blokere og/eller fjerne medlemmets data eller hans IP-adresse [Internet Protokol]og opsige medlemskabet uden at forpligte sig til at tilbagebetale allerede foretagne indbetalinger eller godtgørelser.

6.

Uanset 50plusmatch's ret til at kræve fuldstændig opfyldelse af betalingsforpligtelse, tage nærmere juridiske forholdsregler over for medlemmet og/eller kræve skadesgodtgørelse, vil situationen fra ovennævnte stk. blandt andet gøre sig gældende hvis:

A.

medlemmet på hvilken som helst vis handler i strid med de generelle betingelser;

B.

medlemmet krænker tredje persons rettigheder, herunder forstået øvrige medlemmers rettigheder;

C.

medlemmet handler i strid med nederlandsk lov eller forordninger;

D.

medlemmet ikke har gjort brug af service i mere end 2 på hinanden følgende måneder;

E.

medlemmet inden for 24 timer sender 3 meddelelser til det samme medlem uden først at have modtaget svar på 1 (én) af disse meddelelser.

ARTIKEL 7: FORTROLIGE OPLYSNINGER, DATA

1.

Efter tilmeldelse noterer eller gemmer 50plusmatch medlemmets IP-adresse med det formål:

A.

at lade medlemmets log-in procedure forløbe korrekt;

B.

om nødvendigt at kunne blokere et medlemskab eller serviceydelse i de tilfælde, der er omtalt i de generelle betingelser.

2.

Ved tilmeldelse eller medlemskab giver medlemmet udtrykkeligt 50plusmatch lov til at bruge og gemme de (persons)data medlemmet har oplyst og den af medlemmet benyttede IP-adresse. 50plusmatch gemmer de data, de har fået oplyst, i deres dertil oprettede database.

3.

50plusmatch vil kun bruge personoplysningerne eller IP-adressen til eget brug og/eller inden for rammerne af serviceydelse eller i overensstemmelse med de målsætninger der er nedfældet i de generelle betingelser. 50plusmatch vil ikke uden tilladelse give medlemmets (person)oplysninger eller IP-adressen videre til tredje person, med mindre man er forpligtet dertil ifølge loven eller på befaling af myndighederne eller ved en retskendelse.

4.

Parterne er gensidigt forpligtede til hemmeligholdelse af alle oplysninger som de har modtaget i forbindelse med tilmeldelse eller registrering eller en anden kontakt og hvorom man (havde) kunne(t) formode, at disse oplysninger (skal)skulle behandles fortroligt.

5.

Parterne vil så godt som muligt tage forholdsregler til hemmeligholdelse af de fortrolige oplysninger, den anden part har givet.

ARTIKEL 8: PRISER, TARIFFER

1.

Alle 50plusmatch's priser er i d.kr og inklusive omsætningsafgift (moms) og andre pålagte skatter med mindre andet udtrykkeligt er meddelt skriftligt. Priserne/tarifferne kan bestå af forud skyldige beløb og/eller månedlige eller andre periodiske skyldige beløb.

2.

50plusmatch har til hver en tid ret til at ændre priser og tariffer. 50plusmatch skal forinden via hjemmesiden oplyse medlemmet om eventuelle pålagte afgifts- eller tarifændringer. Med mindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet, starter de meddelte pris- eller tarifændringer for månedlige eller andre periodiske betalinger 1 (én) måned efter bekendtgørelsen deraf.

3.

Såfremt et medlem ikke vil acceptere den i ovenstående artikel nævnte pris- eller tarifændring, har han indtil den dato, hvorpå ændringen træder i kraft, mulighed for at opsige medlemskabet. Opsigelse skal ske via hjemmesiden eller pr. e-mail.

ARTIKEL 9: BETALING

1.

Efter medlemskab er oprettet i henhold til artikel 3, stk. 3 i de generelle betingelser, skal 50plusmatch sende medlemmet en faktura pr. mail for det skyldige beløb. Fakturaer skal betales inden 14 dage efter medlemskabet er oprettet eller vil automatisk blive inkasseret af 50plusmatch inden 14 dage efter datoen for medlemskabets oprettelse.

2.

Betaling til 50plusmatch for medlemskab skal ske ved forudbetaling, med mindre der skriftligt udtrykkeligt er aftalt andet mellem parterne. Ved medlemskabets ophør, af hvilken som helst grund, er 50plusmatch ikke forpligtet til at tilbagebetale de allerede forudbetalte beløb, med mindre grunden til medlemskabets ophør skyldes 50plusmatch, dens direktion og/eller ledelses forsæt og/eller bevidste letsindighed.

3.

Betaling kan ske ved automatisk inkasso, et tilsendt giroindbetalingskort, kreditkort, elektronisk betaling eller direkte indbetaling til 50plusmatch's bank- eller girokonto, der står på hjemmesiden.

4.

Kan automatisk inkasso ikke gennemføres oplyses medlemmet herom og fastsættes en nærmere frist. Er der heller ikke betalt inden for denne frist er medlemmet automatisk i mora uden at der derfor behøves nærmere til at sætte skyldneren i mora eller påkrav.

5.

Såfremt en faktura ikke er fuldstændigt betalt inden for betalingsfristen eller i tilfælde af, at fakturaen ikke har kunnet inkasseres ifølge stk. 4 i denne artikel nærmere fastsatte frist:

A.

skal medlemmet betale 50plusmatch morarenter på 2% pr. måned der beregnes opløbende over hovedsummen. Dele af en måned betragtes herved som en hel måned;

B.

skal medlemmet efter at det behørigt er manet (med undtagelse af tilfælde som det i stk. 4 af denne artikel nævnte) betale et minimum på 15% af hovedsummen for udenretlige omkostninger og morarente med et absolut minimum på € 150,00;

C.

har 50plusmatch ret til at opkræve medlemmet et beløb på € 20,00 i administrationsomkostninger for hver tilsendt betalingsanmodning, rykker o.l.

6.

De beløb, medlemmet har betalt, indgår som faste afdrag på alle pålagte renter og omkostninger og derefter på de beløb, der kan opkræves, der har stået åbne længst, med mindre medlemmet ved betaling udtrykkeligt skriftligt meddeler for hvilket betalingskrav beløbet skal gælde.

7.

Såfremt betaling i tide eller integral betaling udebliver fra medlemmet har 50plusmatch ret til (evt. midlertidigt) at blokere profilen eller medlemskabet.

ARTIKEL 10: ANSVARLIGHED

1.

50plusmatch tilbyder en platform og faciliteter for medlemmerne til at komme i kontakt med hinanden. 50plusmatch er ikke ansvarlig eller påtager sig intet ansvar for indhold, korrekt gengivelse eller korrekthed af profiler og/eller meddelelser på hjemmesiden eller for øvrige oplysninger fra et medlem til et andet eller skade opstået af uretmæssig brug af hjemmesiden.

2.

50plusmatch er afhængig af forskellige providers [udbydere] til opretholdelse af og for tilgængelighed til hjemmesiden. 50plusmatch skal efter bedste formåen bestræbe sig på så hurtigt som muligt at ophæve evt. forstyrrelser i forbindelsen til hjemmesiden og/eller brug af hjemmesiden, dog selv om 50plusmatch bestræber sig her på, kan man ikke garantere at hjemmesiden er tilgængelig uafbrudt.

3.

I henhold til artikel 4 stk.4 i disse betingelser har 50plusmatch med henblik på at ophæve en forstyrrelse eller foretage vedligeholdelsesarbejde eller tilpasning ret til midlertidigt at sætte hjemmesiden ud af funktion. For så vidt muligt vil 50plusmatch i tide meddele planlagt (vedligeholdelses)arbejde på hjemmesiden.

4.

Uden indskrænkning af det i de øvrige stykker i denne artikel indeholdte udfører 50plusmatch sine opgaver som - inden for rammerne af sin servicefunktion - kan forventes, men påtager sig intet som helst ansvar for skade som fx - dog ikke udelukkende - efterfølgende, særlig skade og/eller moralsk skade der følger af brugen af hjemmesiden eller for 50plusmatch, dets personale eller deraf ansatte tredje personers handlinger eller udeladelse deraf, med undtagelse af, at der er tale om forsæt og/eller bevidst letsindighed fra 50plusmatch, dets direktion og/eller ledende personale eller andet fremgår af lovmæssige ufravigelige bestemmelser.

5.

I tilfælde af at 50plusmatch måtte være ansvarlig i henhold til gældende lovbestemmelser for den skade et medlem måtte lide, kan 50plusmatch aldrig forpligtes til en skadegodtgørelse der beløber sig til mere end det forsikrede beløb, for så vidt som skaden dækkes af en forsikring tegnet af 50plusmatch.

ARTIKEL 11: FORCE MAJEURE

1.

I tilfælde af at efterlevelse af, hvad 50plusmatch på grundlag af medlemskabet eller på grundlag af de generelle betingelser har til opgave, ikke er mulig og dette skyldes en mangel, der ikke kan påregnes (force majeure) 50plusmatch eller de brugte providers, har 50plusmatch ret til at udsætte opfyldelsen af sine forpligtelser i en efter eget skøn rimelig tid eller - hvis opfyldelsen definitivt er umulig - at ophæve medlemskabet uden nogen forpligtelse til skadegodtgørelse.

2.

Under omstændigheder hvorunder der er tale om force majeure fra 50plusmatch's side forstås fx - dog ikke udelukkende - internetforstyrrelser, defekter i computer- og telekommunikationen - og andet apparatur der er nødvendigt for ydelse af service, strømsvigt, 50plusmatch's personalestrejke eller varsel derom, lock-out, lignende omstændigheder, optøjer, opstande, driftsforstyrrelser pga. brand, oversvømmelse, storm, eksplosioner eller naturkatastrofer samt krig, offentlige aktioner der begrænser serviceydelsen eller forstyrrer denne. Alt uden hensyn til om disse omstændigheder er relevante for 50plusmatch eller dens benyttede providers.

ARTIKEL 12: LINKS

1.

Hjemmesiden indeholder såkaldte links (fx med et hyperlink, banner eller button o.l.) til andre hjemmesider. 50plusmatch har ikke noget at skulle have sagt over sådanne hjemmesider og er ikke på nogen måde ansvarlig for (indholdet af) disse hjemmesider.

2.

50plusmatch er ikke ansvarlig for skade af hvilken som helst årsag som et medlem måtte lide, her underforstået også følger for medlemmet af brug af eller besøg på de i stk. 1 i denne artikel nævnte links.

ARTIKEL 13: ANVENDT RET/BEFØJET DOMMER

1.

Kun nederlandsk ret finder anvendelse på medlemskab eller serviceydelse og al serviceydelse, der stammer herfra. Tvister, der måtte opstå heraf, vil ligeledes blive dømt ifølge nederlandsk ret.

2.

Eventuelle tvister vil blive afgjort efter nederlandsk ret således at 50plusmatch er beføjet til at anlægge sag for distriktsretten på 50plusmatch's hjemsted med mindre byretten er beføjet i sagen.

3.

Medlemmet kan, inden 1 (én) måned efter 50plusmatch har meddelt ham at sagen vil blive forelagt retten i dets hjemsted, tilkendegive at han vælger at forlægge tvisten for den retsmæssige beføjede domstol.

4.

Med hensyn til tvister, der opstår af overenskomster indgået med et medlem der har sin bopæl uden for Nederland, er 50plusmatch beføjet til at handle i overensstemmelse med det i stk. 2 i denne artikel indeholdte eller - efter eget valg - at forelægge tvisten for den beføjede domstol i det land/den stat, hvor medlemmet er bosat.

Bilag 1: Formular til anvendelse af fortrydelsesret

Formular til anvendelse af fortrydelsesret

(Denne formular udfyldes kun i forbindelse med anvendelse af fortrydelsesretten)

 • Til:

  Adresse

  Firmaets mailadresse eller website 

 • Jeg meddeler at jeg påberåber min fortrydelsesret vedrørende aftalen om

  Købet af følgende produkt [angiv produkt]*

  Levering af følgende digitalt produkt [angiv digitalt produkt]*

  Udførsel af følgende tjeneste : [angiv tjenesten]*,

   

 • Bestilt den*/modtaget den* [dato bestilling af tjeneste eller modtaget produkt]  
 • [Navn kunde]
 • [[Adresse kunde]
 • [Kundens underskrift] (kun hvis dette sendes på papir)

* Slet som ikke gælder i dit tilfælde eller tilføj.

Om 50plusmatch - Persondatapolitik - Vilkår - FAQ - Kontakt

Mobile website
Android app on Google Play iPhone app on iTunes
© 50plusmatch.dk